DOMOVNÍ ŘÁD

pro bytový dům Urxova 458/8, Praha 8

Článek 1 Úvodní ustanovení

Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostorů společných částí domu a zařízení v domě, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi majitelem a nájemníkem je v této oblasti ustanovena občanským zákoníkem.

Článek 2 Základní pojmy

 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení.
 2. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány). Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím úřadu určeny k jiným  účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné prostory domu.
 3. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména schodiště, chodby, rozvody vody, kanalizace, elektřiny, společné antény.

Článek 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu

 1. Práva a povinnosti z nájmu upravuje hlava sedmá Občanského zákoníku, nájemní smlouva a tento domovní řád.
 2. Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu.
 3. Majitel domu je povinen zajistit nájemci bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
 4. Majitel domu, nebo jím pověřená osoba, má právo po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištěni technického stavu bytu, nebytového prostoru a provedení odečtu, kontroly, opravy. Ve výjimečných případech (ohroženi života a zdraví osob, bezprostředně hrozící značná škoda na majetku) bude zajištěno zpřístupnění bytu pomocí příslušných orgánů i za nepřítomnosti nájemce.
 5. V zájmu předcházení násilného otevření bytu (nebytového prostoru) se doporučuje v případě dlouhodobé nepřítomnosti nájemce oznámit místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu.
 6. Nájemci bytu jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv. Výkon práv a povinnosti vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práva a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
 7. Nájemce je povinnen nahlásit správci domu neprodleně každou změnu počtu osob žijících ve společné domácnosti včetně jejich jména a data narození.

Článek 4 Společné prostory a zařízení

 1. Společných prostor a zařízeni, jimiž se rozumějí všechna místa v objektu, která nejsou přidělena k výhradnímu užívání jednomu nebo několika určitým nájemcům, se užívá jen k účelům odpovídajícím jejích povaze. Společné prostory zejména vchody, chodby, schodiště, výtah apod. je nutno udržovat volné.
 2. Umisťování kočárků a jízdních kol v jiných společných prostorách (např. na schodišti, na chodbách apod.) je nepřípustné.
 3. Nájemci jsou povinni zajistit, aby v domě nebyly ukládány látky vznětlivé nebo jinak nebezpečné nebo stroje a přístroje takové látky obsahující a aby nebylo užíváno otevřeného ohně.
 4. Výtah slouží pouze k dopravě osob a zavazadel a není proto možné ho používat ke stěhování nábytku, objemných předmětů a pod.

Článek 5 Informační zařízení

 1. Vývěsky, nápisy a jiná informační nebo reklamní zařízení na domovních průčelích a uvnitř objektu mohou být umístěna jen se svolením majitele.
 2. Nájemce bytu je povinen instalovat a udržovat svou jmenovku na poštovní schránce.

Článek 7 Stavební úpravy a jiné změny v objektech

 1. Bez souhlasu majitele domu a bez povolení příslušného stavebního úřadu, je-li podle zvláštních předpisů takového souhlasu či povolení třeba, nelze provádět stavební ani jiné změny a úpravy, jako např. zavádět nebo měnit vodovodní, elektrické, plynové, telefonní, rozhlasové nebo jiná vedení, vysekávat a zazdívat okna, prorážet nová, odstraňovat nebo zřizovat příčky, přemisťovat vchod (dveře) do místností. Vlastník je oprávněn požadovat, aby úpravy provedené bez souhlasu správce byly uvedeny do původního stavu na náklad toho, kdo stavbu či úpravu provedl.
 2. Zřízení venkovní antény pro rozhlas, televizi a satelit je možné jen se souhlasem majitele domu a za předpokladu, že tuto práci provede příslušná odborná firma. Úhradu nákladů na odstranění vzniklých závad hradí vlastník antény. Pokud nájemce zřídí anténu bez souhlasu, může správce rozhodnout o jejím odstranění nebo přemístění na náklady zřizovatele.
 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu správce. Stavební úřad může nařídit přeloženi nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí a nebo ruší jeho vzhled.

Článek 8 Vyvěšování a vykládání věcí

 1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu správce umisťovat na vnější konstrukce oken, na fasádu a anténní stožár jakákoliv zařízení a předměty.
 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

Článek 9 Zajištění pořádku a čistoty v domě

 1. Nájemník a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
 2. Smetí a běžný odpad se smí vysypávat pouze do popelnic. Biologický odpad, který podléhá rozkladu a může zapáchat je nepřípustné odkládat do domovních popelnic.

Článek 10 Otevírání a zavírání domu

 1. Nájemci jsou povinni udržovat vchodové dveře uzavřené.
 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu včetně prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr vody, elektroměrů a jističů společných prostor, jsou u majitele (správce). Správce může rozhodovat o zapůjčení klíčů i jiným osobám - např. servisním organizacím.

Článek 11 Klid v domě

 1. Nájemci bytů, jejich spolubydlící apod. jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem.
 2. Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 hod. do 6.00 hod. ráno. V této době se musí nájemce vyvarovat jakéhokoliv hluku. Navíc není dovoleno od 20.00 hod do 8.00 hod. ráno hrát na hudební nástroje, produkovat na míru přiměřenou poměrům hluk z magnetofonů, televizorů apod. V době od 6.00 hod do 8.00 hod. je však povoleno provádění běžných prací, souvisejících s provozem objektu, zajišťovaných vlastníkem.
 3. Je zakázáno nadmíru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.

Článek 12 Chov a držení zvířat

 1. Chovatelé zvířat jsou povinni dbát všech ustanovení zákona č. 167/1993 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákona č. 215/1992 Sb. o veterinární péči a předpisů na ně navazujících.
 • dbát, aby pes neznečišťoval společné prostory obytných domů a odstranit psem způsobenou nečistotu (exkrementy apod.).
 • učinit taková opatření, aby chovaný pes nenarušoval občanské soužití štěkotem, vytím apod.

Článek 13 Povinnosti při vzniku požáru

 1. Každý občan je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
 2. V případě vzniku požáru je povinen každý pokusit se o jeho likvidaci dostupnými prostředky (hasicí přístroje apod.). Každý požár je nutno ohlásit neodkladně hasičům na telefonní číslo 150 a následně správci.

Článek 14 Závěrečná ustanovení

 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinností vyplývající z jiných právních předpisů.
 2. Porušování domovního řádu může být posuzováno jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb. (ve znění pozdějších změn a dodatků, pokud by se nejednalo o trestný čin) a dále také jako podklad pro výpověď z nájmu.

Anna Kryšpínová

za majitele

 Ing. Vojtěch Kryšpín

pověřený správou domu